Ons Geloof

De leer van de Assyrische Kerk van het Oosten is gebaseerd op het geloof van de universele kerk zoals dat in de geloofsbelijdenis van het eerste oecumenische concilie van Nicea in 325 is vastgelegd. Het mysterie van de heilige Drie-eenheid en het mysterie van de menswording staan centraal in haar onderricht. De kerk gelooft in één drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij gelooft en onderwijst ook dat de eniggeboren Zoon van God, God het Woord, voor ons mensen en onze verlossing vlees en mens geworden is.

Dezelfde God, het Woord, verwekt van zijn Vader volgens zijn goddelijkheid vóór alle werelden zonder begin, werd verwekt van een moeder zonder vader volgens zijn menselijkheid in de laatste tijden, in een lichaam van vlees, met een rationele, intelligente en onsterfelijke ziel, die hij uit de schoot van de heilige maagd Maria nam en met zichzelf verenigde, waardoor die menselijkheid de zijne werd op het moment van de conceptie. De mensheid die hij tot de zijne nam, werd aangenomen door God het Woord, die voortaan en voor altijd het persoonlijk subject van de goddelijke en menselijke naturen was. Zijn goddelijke en menselijke naturen behouden hun eigen eigenschappen, vermogens en handelingen ongesmolten, onveranderlijk, onverdeeld en onafscheidelijk.

En omdat de goddelijkheid en menselijkheid verenigd zijn in de persoon van dezelfde en enige Zoon van God en Heer, Jezus Christus, verwerpt de Assyrische kerk elke leer die suggereert dat Christus een “gewoon mens” is die God het Woord bewoonde, zoals de rechtvaardige mannen en de profeten van vroeger. De kerk verwerpt verder elke leer die uitdrukkelijk of impliciet suggereert dat er twee zonen, of twee heren, of twee christussen zijn in onze Heer en Verlosser Jezus Christus. De kerk belijdt één Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde is. Door zijn passie, dood, begrafenis en opstanding, heeft Hij de mensheid verlost van de slavernij van zonde en dood. De hoop op opstanding en nieuw leven is veiliggesteld voor allen die hun geloof in hem stellen, aan wie, met zijn Vader en de Heilige Geest, belijdenis, verering en aanbidding behoort tot in de eeuwen van de eeuwen, Amen.