ANBI & Beleidsplan

Algemene gegevens:

Naam ANBI: Stichting Heilige Apostolische Katholieke Assyrische Kerk van het Oosten (Bisdom van Europa)

RSIN nummer: 820012129

KVK nummer: 20145526

Website adres: www.marbenyamin.nl

E-mail: gordon1960@gmail.com

Bezoekadres / Postadres: Van Reenenweg 9A

Postcode: 3702 SB

Plaats: Zeist

De Assyrische kerk in Nederland – Mar Benyamin parochie behoort tot de Heilige Apostolische Katholieke Assyrische Kerk van het Oosten. Mar Benyamin parochie is een stichting als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Zij staat onder de kerkelijke jurisdictie van Zijne Heiligheid de patriarch van de Heilige Apostolische Katholieke Assyrische Kerk van het Oosten.

Samenstelling bestuur

De Assyrische kerk in Nederland wordt bestuurd door het kerkbestuur. Het kerkbestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. De leden worden gekozen door en uit de leden van de kerk. De bestuursleden worden gekozen voor twee jaar. De verkiezing, de werkwijze, de bevoegdheden van de bestuursleden zijn in de statuten vastgelegd.

Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen. Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de stichting.

Doelstelling

De doelstelling van de Assyrische kerk in Nederland – Mar Benyamin parochie is:

  • Het verkondigen van het evangelie en het apostolische, katholieke en orthodoxe christelijke geloof en tradities in overeenstemming met de leer, canons, eredienst, discipline, en tradities van de Heilige Apostolische Katholieke Assyrische Kerk van het Oosten.
  • Het verschaffen van een plaats van aanbidding (een kerkgebouw ) en het toedienen van de sacramenten en alle riten en ceremonies van de Heilige Kerk volgens haar gebruiken en vormen.
  • Het uitbreiden van hun aantallen door anderen te onderwijzen en hen toe te laten tot de Kerk door doopsel of vormsel.
  • Het onderwijzen in het geloof en in de liturgische taal van de kerk (de Assyrische taal) door het oprichten van geschikte scholen of het organiseren van cursussen.
  • Het versterken van het heilige geloof, en het motiveren van de christelijke activiteiten, en de leden in staat te stellen hun geloof te belijden conform de voorschriften van de Bijbel met behoud van de synodale rites en wetten van de Assyrische Kerk van het Oosten.
  • Het verstevigen van het geloof en het consolideren van sociale contacten tussen haar leden, op basis van de Bijbel en de tradities van de Assyrische Kerk van het Oosten.
  • Het reguleren en ontwikkelen van de spirituele, financiële en bestuurlijke zaken van de parochie en het opbouwen van (nieuwe) kerken in plaatsen waar dat nodig is (recentelijk is een kerkgebouw gekocht).


Geloofsbeleving

De Bijbel, als het geïnspireerde Woord van God, is het fundament waarop alle geloofsprincipes van de Assyrische Kerk berusten. De leer van de Kerk van het Oosten is gebaseerd op het geloof van de universele Kerk zoals vastgelegd in de Geloofsbelijdenis van Nicea. De Kerk erkent en belijdt alleen de credo’s, opgesteld en aanvaard tijdens de eerste twee oecumenische concilies gehouden te Nicea ( 325 ), Constantinopel ( 381 ). Het mysterie van de Heilige Drie-eenheid en het mysterie van de Menswording staan centraal in haar leer. De kerk gelooft in één drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij gelooft en onderwijst ook dat de eniggeboren Zoon van God, God het Woord, voor ons mensen en voor onze verlossing vleesgeworden en mens geworden is.

De Assyrische Kerk van het Oosten kent zeven sacramenten gebaseerd op de Goddelijke Schrift. De sacramenten maken een essentieel deel uit van het leven van de leden van de kerk:

1. Het Priesterschap.

2. De Heilige Doop.

3. De olie van de zalving.

4. De Oblatie van het Lichaam en Bloed van Christus (de eucharistie).

5. De absolutie.

6. De heilige zuurdesem, namelijk de koning.

7. Het teken van het leven gevende kruis.

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur en commissies zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Momenteel zijn er geen betaalde medewerkers / functionarissen in loondienst. De priester is ook vrijwilliger en ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden.

Verslag Activiteiten

Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk leden te betrekken bij het plaatselijk werk en het organiseren van allerlei activiteiten. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen. Het kerkbestuur waakt over de financiële slagkracht van de kerk en legt via een jaarverslag en algemene vergadering rekening en verantwoording af aan de leden van de kerk.

Twee zondagen in één maand en op alle grote feesten is er een kerkdienst in de kerk. Op de website www.marbenyamin.nl vindt u de actuele agenda van de Komende kerkdiensten van onze kerk.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. De activiteiten zijn jaarlijks hetzelfde; de priester verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Hierna volgt de financiële verantwoording van de inkomsten en bestedingen.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de ontvangsten en de bestedingen in het verslagjaar. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 Begroting 2024Werkelijk 2023Werkelijk 2022
Baten   
Opbrengsten uit donaties5000,0044.147,00150,00
Bijdrage parochieleden26.000,0024.640,0017.609,00
Collecte16.000,0016.215,0012.325,00
Lennig 514.781,00 
Overige500,002.853,00 
TOTAAL BATEN47.500,00602.636,0030.084,00
    
Lasten   
Bestedingen kerkdiensten6.500,005.668,005.600,00
Overige algemene kosten4.500,001.186,004.700,00
Lasten beheer en administratie, bankkosten10.000,002.823,00700,00
Kopen nieuwe kerk 651.657,00 
Verbouwen nieuwe kerk25.000,005.000,00 
TOTAAL LASTEN460.00,00666.334,0011.000,00
    
RESULTAAT (Baten – Lasten)1.500,00-63.698,0019.084,00

Toelichting

De Assyrische kerk in Nederland – Mar Benyamin parochie zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Aan de parochie leden wordt elk jaar een bijdrage gevraagd. De kerk is ook afhankelijk van haar inkomsten van giften en collecten. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het benodigd voor het houden van de kerkdiensten.