Welkom in onze Kerk

De Kerk is het Mystieke Lichaam van Christus. Wij erkennen dat de Kerk een onophoudelijk levend instrument is dat de genadevolle bediening van onze Heer en Verlosser Jezus Christus aanbiedt en uitbreidt naar de massa’s van de mensheid. De kerkdiensten worden (in het Assyrisch/Aramees) op twee locaties gehouden (Zeist & Oldenzaal) en ze vinden plaats op de zondagen. Kom je ook naar onze dienst? Wil je weten waar en wanneer de diensten plaatsvinden? Kijk op onze Agenda.

Het Credo van Nicea

“Geloofsbelijdenis van de Assyrische Kerk“

Wij geloven in één God, de almachtige Vader. Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.  En in één Heer, Jezus Christus, de enige Zoon van God, de Eerstgeborene van alle schepselen, geboren uit de Vader vóór alle werelden, en niet geschapen. Ware God van de ware God, één in wezen met zijn Vader. Door Hem zijn de werelden gevormd en alles geschapen. Die voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel is neergedaald. En Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest en is mens geworden. En Hij was ontvangen en geboren uit de Maagd Maria, En Hij heeft geleden, En is gekruisigd, onder Pontius Pilatus. En Hij is begraven, en op de derde dag verrezen uit de doden, volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van zijn Vader. En Hij  zal wederkomen om te oordelen levenden en doden.  En wij geloven in één Heilige Geest, de Geest van waarheid, die van de Vader voorkomt, de Geest die het leven geeft.  En in één heilige, apostolische, katholieke Kerk.  Wij belijden één doopsel tot vergeving van de zonden, en de verrijzenis van onze lichamen, en het eeuwig leven. Amen.